எம்மைப்பற்றி - News View

About Us

About Us

Breaking

எம்மைப்பற்றி

r%f Nritapd; mbg;gilapy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s www.newsview.lk r%f tiyj;js ,izaj;jsj;jpDlhf ek;ehl;bYs;s r%fq;fspd; chpikfisAk;> mth;fSf;fhd Njitg;ghl;bidAk; ,t;Clfj;jpD}lhf nra;jpfshf nfhz;Lte;J mtw;wpid epth;j;jp nra;af;$ba tifapy; xU r%f Nritapd; mbg;gilapy; ,t;,izaj;jsk; nraw;gLk;.

mj;Jld;> ek;ehl;bYs;s xt;nthW ,dq;fSf;Fk; chpj;jhd fiy> fyhr;rhuk;> ghlrhiy khzth;;fspd; fy;tp> gz;ghl;L tplaq;fs; kw;Wk; twpa kf;fspd; f];lq;fisAk; mth;fspd; tho;thjhuq;fisAk; Nkk;gLj;Jk; Nehf;fpy; ,dq;fz;L mtw;wpid rk;ke;jg;gl;l kf;fs; gpujpepjpfsplKk;> mur mjpfhhpfsplKk;  nfhz;Lnrd;W ,yFthd Kiwapy; mth;fSf;fhd Njitapid g+h;j;jp nra;J nfhLg;gJld;> r%fj;jpy; ehshe;jk; eilngWfpd;w r%f tpNuhj nraw;ghLfs; (Nghijg;nghUs; ghtidfs;) njhlh;ghd tplaq;fis r%fj;jpd; kj;jpapypUe;J ,y;yhnjhopf;f ,izaj;jsj;jpD}lhf tpopg;g+l;lk; nra;J Mghrk; jtph;e;j tplaq;fis jtph;j;J kf;fSf;F njsptpid ngw;Wf;nfhLj;jy;.

jdp ,d kdpj kjj;Jf;fg;ghy; midj;J ,d kdpj kj xw;Wikf;fhf vy;yh kjq;fisAk; xz;wpidf;Fk; tifapy; ifNfhh;j;J midtUk; ek;ehl;L kf;fs; vd;w mbg;gilapy; nraw;glf;$ba tifapy; ,t;,izaj;jsk; nraw;gLk;.

,t;,izaj;jsk; xU FO nraw;ghl;bid nfhz;ljhf miktJld;> ehl;bd; Njrpa ghJfhg;gpw;Fk;> ,iwahd;ikf;Fk; vjpuhf xUNghJk; nraw;glhJ.

No comments:

Post a Comment